ประกาศข่าวสารงานวิจัย

ขอเชิญชวนจัดส่งข้อเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญชวนจัดส่งข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน (งานคลินิกเทคโนโลยีและงานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)


ขอเชิญชวนนักวิจัยสมัครขอรับทุน Research to Entrepreneur-Small : R2Es

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีแผนกลยุทธ์และนโยบายพัฒนาด้านวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ปี 2559 ที่ต้องการพัฒนานักวิจัยให้มีความสามารถ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานวิจัยที่ ตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหา


ขอเชิญชวนคณาจารย์ ส่ง Concept paper ประจำปีงบประมาณ 2561

สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับ concept paper ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยเป็นโครงการที่ผ่าน คณะส่วนกลาง/กองการศึกษาฝ่ายวิจัยของเขตพื้นที่/วิทยาลัยฯ/สถาบันฯ เท่านั้น


ขอเชิญชวนฟังการบรรยาย เรื่อง เทคนิคการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการ โดย รศ.ดร.พานิช อินต๊ะ

บริการวิชาการขอเชิญชวนอาจารย์เข้าร่วมการบรรยาย เรื่อง เทคนิคการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการ โดย รศ.ดร.พานิช อินต๊ะ ในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมกลาง มทร.ล้านนา พิษณุโลก ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น.


ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์

ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอขยายเวลาการเปิดรับบทความประชุมวิชาการ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2559


ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ มทร.กรุงเทพ

เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2559 ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ค่าเดินทางและค่าที่พักกรุณาเบิกจ่ายจากต้นสังกัดของท่าน


ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 3

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" ในวันที่ 23 - 27 พฤษภาคม 2559


ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรราชมงคล ครั้งที่ 8 และการประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 7 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2559


วิจัยและบริการวิชาการ


การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนพัฒนาสังคมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี


ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ


ปรัชญา

      ส่งเสริมให้เกิดการวิจัยเชิงบูรณาการ เพื่อมุ่งสร้างการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนในการพัฒนาสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเชิงบูรณาการ และสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การบริการวิชา การเผยแพร่ผลงานวิจัย และการถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่ชุมชนเพื่อให้เกิดการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมชุมชนท้องถิ่นให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

วิสัยทัศน์

      ส่งเสริมให้เกิดการวิจัยเชิงบูรณาการ เพื่อมุ่งสร้างการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนในการพัฒนาสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเชิงบูรณาการ และสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การบริการวิชา การเผยแพร่ผลงานวิจัย และการถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่ชุมชนเพื่อให้เกิดการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมชุมชนท้องถิ่นให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

พันธกิจ

1. ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมชุมชนท้องถิ่น

2. พัฒนามาตรฐานระบบวิจัย ระบบสารสนเทศและการติดตามประเมินผลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. แสวงหาแหล่งทุน สนับสนุนทรัพยากรด้านการวิจัย และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ

4. จัดสรรทุนวิจัย พัฒนาข้อเสนอโครงการ รวมถึงประสานเพื่อรวบรวมโครงการวิจัยย่อยที่แยกส่วนให้เป็นโครงการบูรณาการหลักที่เชื่อมโยงครบวงจร

5. ผลักดันและส่งเสริมผลงานวิจัย ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

โครงสร้างฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ


บุคลากรฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก


ดร.สิรินทร์ สิมารักษ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

Office

เบอร์โทรศัพท์

ssin_m@yahoo.comอ.พรเทพ เกียรติดำรงค์กุล

หัวหน้างานบริหารงานวิจัย

Office

เบอร์โทรศัพท์

auangenetic@gmail.comอ.ปิยะพงษ์ วงค์ขันแก้ว

หัวหน้างานบริการวิชาการ

Office

เบอร์โทรศัพท์

piyaw_rmutl@hotmail.comอ.นภาพร สนองบุญ

หัวหน้างานโครงการหลวง/โครงการพระราชดำริ/โครงการพิเศษ

Office

เบอร์โทรศัพท์

naphanueng@gmail.comอ.มรกต ทองพรหม

หัวหน้างานศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

Office

เบอร์โทรศัพท์

morakot@rmutl.ac.thรัชนีกร แรงขิง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Office

เบอร์โทรศัพท์

bankrang@gmail.comนางสาวงามเนตร สุวรรณโชติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Office

เบอร์โทรศัพท์

ngam_net@hotmail.comนายดำรงศักดิ์ สุวรรณศรี

เจ้าหน้าที่ประจำคลินิก

Office

เบอร์โทรศัพท์

damrongsak55@hotmail.com

โครงการในพระราชดำริ

กิจกรรมที่กำลังดำเนินการ


โครงการ 1

รายละเอียดโครงการ..

โครงการ 2

รายละเอียดโครงการ..

โครงการ 3

รายละเอียดโครงการ..โครงการ 4

รายละเอียดโครงการ..

โครงการ 5

รายละเอียดโครงการ..

โครงการ 6

รายละเอียดโครงการ..

ศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

กำลังอัพเดตข้อมูล..

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

กำลังอัพเดตข้อมูล..

คณะวิศวกรรมศาสตร์

กำลังอัพเดตข้อมูล..


ฐานข้อมูลงานวิจัย

โปรดเลือกฐานข้อมูลวิจัยที่ต้องการค้นหา

ACM Digital Libraryเป็นฐานข้อมูลทางสาขาคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

Wilson Webฐานข้อมูล HW Wilson
ครอบคลุมทุกสาขาวิชา

IEEE Xploreเป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มทางด้านสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

SpringerLinkด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และ ทางการแพทย์

ScienceDirectระบบสืบค้นบทความวารสาร
สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์

ThaiLISรายงานการวิจัยของอาจารย์ทั่วประเทศ
เพื่อนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร

ติดต่อเรา

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

080-5151651

morakot@rmutl.ac.th


ตารางการปฏิบัติงาน